Canis Prosper s.r.o. (https://www.canis-prosper.cz/)

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Canis Prosper s.r.o., IČ: 27857808, se sídlem Opavská 26, 747 19 Bohuslavice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31962

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.canis-prosper.cz

a dále pro prodej zboží prostřednictvím objednávek činěných e-mailem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Canis Prosper s.r.o., IČ: 27857808, se sídlem Opavská 26, 747 19 Bohuslavice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31962 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.canis-prosper.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku.

1.3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující nemůže provádět objednávání zboží bez registrace.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a nepovažuje se za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně tohoto zboží ve smyslu ust. § 1731 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů na dopravu. Pro kupující z Evropské unie, kteří jsou plátci DPH a v objednávce uvedou své DIČ, platí cena bez DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

3.4.1. o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.4.3. o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.4. o nákladech spojených s dodáním zboží,

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Kupujícímu není umožněno odeslat prodávajícímu objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat“ dříve, než projeví souhlas s těmito VOP kliknutím na tlačítko „Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího“.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího vždy do 1 pracovního dne ode dne učinění objednávky.

4. DOPRAVA A PLATBA CENY ZA ZBOŽÍ

4.1. Kupující je oprávněn zvolit při vyhotovení objednávky způsob dopravy zboží. Specifikace jednotlivých typů dopravy a cena za dopravu je uvedena zde.

4.2. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu, nedohodnou-li se jinak, následujícími způsoby (zde) a to v závislosti na zvoleném typu dopravy:

  • bezhotovostním způsobem na bankovní účet prodávajícího – č.ú. 43-2857210217 / 0100 nebo 225110729 / 0300 a to na základě vystaveného daňového dokladu prodávajícím při zvolené dopravě Canis Prosper s.r.o.,  PPL nebo  DPD
  • v hotovosti na dobírku při zvolené dopravě PPL, DPD nebo dopravě Canis Prosper
  • platební kartou při zvolené dopravě PPL, DPD, Canis Prosper s.r.o. nebo při osobním převzetí zboží v sídle prodávajícího;
  • v hotovosti při osobním převzetí zboží v sídle prodávajícího.
  • platba on-line

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem a povinnost uhradit zálohu v případě objednání zboží vyrobeného na míru.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího pod správným variabilním symbolem.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6 VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad je kupujícímu vždy předán v listinné podobě při převzetí zboží.   

4.9. Dostane-li se kupující s platbou za zboží do prodlení, má prodávající v souladu s ust. § 1970 občanského zákoníku nárok na zaplacení úroku z prodlení, a to ve výši 8 % nad rámec úrokové sazby stanovené příslušným vládním nařízením.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží v termínu dodání uvedeném v potvrzení objednávky (dále jen: „dodací lhůta“). Kupující bere na vědomí, že dodací lhůta se může změnit, a to zejména s ohledem na nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele prodávajícího. O změně dodací lhůty prodávající kupujícího vyrozumí bez zbytečného odkladu.

5.2. Dodací lhůta počíná běžet od okamžiku potvrzení objednávky dle čl. 3.7 VOP, případně dodatečného potvrzení objednávky ze strany kupujícího dle čl. 3.6 VOP. V případě postupu dle čl. 4.6 VOP počíná dodací lhůta běžet od okamžiku připsání celé kupní ceny příp. požadované zálohy na účet prodávajícího.

5.3. Dodací lhůta neběží po dobu, po kterou kupující prodávajícímu nesdělí či neopatří veškeré technické a obchodní požadavky, povolení a podklady, na kterých je dodání zboží závislé. Rovněž dodací lhůta neběží v případě prodlení kupujícího dle čl. 4.9 VOP.

5.4. Při odeslání zboží se má zboží za dodané předáním prvnímu přepravci. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu uplatnit veškerá práva z přepravní smlouvy vůči přepravci. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Dostane-li se prodávající s dodáním zboží do prodlení, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy poté, co prodávající zboží nedodá ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytne. Dodatečná lhůta se má přitom za zachovanou, pokud v této lhůtě prodávající kupujícímu sdělí, že zboží je připraveno k expedici.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku). Prodávající neposkytuje záruku za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku.

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Kupující je povinen zboží ihned poté, co je mu dodáno, prohlédnout a případné vady zboží oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hod od chvíle převzetí. To však neplatí v případě, kdy si kupující přebírá zboží osobně v sídle prodávajícího či od řidiče při zvolené dopravě Canis Prosper, s.r.o. - v takovém případě je kupující povinen zboží prohlédnout ihned, tedy při osobním převzetí v sídle prodávajícího či od řidiče Canis Prosper, s.r.o. a případné vady zboží oznámit ihned pracovníkovi prodávajícího či řidiči. Na mechanické poškození zboží zjištěné po odjezdu řidiče při zvolené dopravě Canis Prosper, s.r.o. nebo po osobním odběru zboží v sídle prodávajícího nebude na pozdější nároky z titulu odpovědnosti za vady prodávajícího brán zřetel. Kupující bere na vědomí, že zakoupených akvárií je možno vytýkat pouze vady v lepených spojích.

6.5. Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen ji prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji při dostatečné péči mohl zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámí- li kupující vadu věci včas, pozbývá právo uplatňovat u prodávajícího nárok z odpovědnosti za vady dodaného zboží.

6.6. Při uplatnění nároku z vad je kupující povinen vrátit dodané zboží prodávajícímu, a to zabalené v originálním nebo pevném obalu, nepoškozené, s přihlédnutím k běžnému opotřebení u vad skrytých. Ke zboží je kupující povinen přiložit veškeré původní příslušenství včetně kopie dokladu o koupi, jakož i záruční list, pokud byl ke zboží přiložen. Náklady na přepravu zboží nese kupující.

6.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění práva vad z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího zboží, k němuž je uplatňováno právo z vadného plnění.

6.8. Má-li dodané zboží vady, které byly kupujícím řádně oznámeny dle čl. 6.4 VOP, má prodávající právo dle vlastní volby vadu odstranit opravou vadné věci, dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci. V případě, že prodávající vadu věci neodstraní, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstoupit od smlouvy má kupující právo pouze v případě, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy.

6.9. Náklady související se zpětným odesláním zboží kupujícímu či dodání nové věci nese kupující.

6.10. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu odpovídající snížení hodnoty dodaného vadného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy.

6.11. Kupující tímto bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve 14 dnech ode dne doručení zboží, jak je tomu v případě kupních smluv uzavíraných se spotřebiteli. Kupující bere na vědomí, že pro kupní smlouvu uzavíranou mezi kupujícím a prodávajícím se neuplatní 2 letá záruční doba, jak je tomu v případě kupních smluv uzavíraných se spotřebitelem dle § 2158 a násl. občanského zákoníku, zejména § 2165 odst. 1 občanského zákoníku.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající si k veškerému dodanému zboží vyhrazuje v souladu s ust. § 2132 a násl. občanského zákoníku vlastnické právo. Kupující se stane vlastníkem dodaného zboží úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již dodáním zboží.

7.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobním údajů dle tohoto článku lze kdykoli odvolat.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (dle čl. 8.5 VOP) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu bude doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelské účtu nebo objednávce, případně písemně na adresu sídla/místa podnikání uvedenou obdobným způsobem.

10.2. Prodávajícímu bude doručováno na elektronickou adresu prodávajícího objednavky@canis-prosper.cz, případně písemně na adresu jeho sídla.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Tyto VOP lze použít i v případech, kdy je kupní smlouva uzavírána jiným způsobem, než prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 1.1 VOP, a to pokud je na ně při uzavření kupní smlouvy odkázáno a kupující měl možnost se s nimi seznámit, kdy se jedná zejména o prodej zboží prostřednictvím objednávek činěných e-mailem. Jednotlivá ustanovení VOP se pak použijí analogicky způsobu uzavření kupní smlouvy.

11.3. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetovém portále www.canis-prosper.cz .

11.4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOPP vyžadují písemnou formu.

11.5. Uzavřená kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování
Canis Prosper s.r.o., IČ: 27857808,
se sídlem Opavská 26,
747 19 Bohuslavice,

adresa elektronické pošty: objednavky@canis-prosper.cz,
tel.: +420 603 194 560, +420 553 659 247.

 

V Bohuslavicích, dne 25. 4. 2016
Canis Prosper s.r.o.
Margita Hrušková, jednatelka

Ke stažení zde :